Tyresös avlopps-bluff

Thursday, 23 March 2017 21:01

Grundvattnet på Brevikshalvön har sjunkit. Väldigt många i Östra Tyresö behöver vatten för matlagning, personlig hygién, disk & tvätt. Man har också blivit vana vid att ha ett eller flera WC.  De som behöver kommunalt vatten och avlopp har i regel en eller flera WC och vill därför köpa avlopp från kommunen. De familjer i Östra Tyresö, som inte behöver avlopp, utsätts för en olaglig, brutal, utpressning och tvångsdebiteras av kommun. där parallellen till bluff-företag är slående, de, som skickar ut fakturor för varor och tjänster, som man inte beställt, inte behöver, inte vill ha och har löst sitt behov bättre själva.

Låter det här bekannt:

  1. - Här är fakturan för ert avlopp

  2. - men vi har inte beställt något avlopp, vi varken behöver eller vill ha det !

  3. - om ni inte betalar inom 2 månader blir det utmätning ...

Kommunen bryter lagen, ljuger om lagligheten och hotar fastighetsägare med påståenden att de kommer att utsättas för straff-följder ... men LAV säger uttryckligen “Huvudmannen [kommunen] kan inte med stöd av LAV tvinga en fastighetsägare att ansluta sig till en allmän VA-anlägg-ning, inte ens om förbindelspunkten är upprättad.”

Man skulle kunna förstå Tyresös Kommunstyrelse, om de som inte vill ansluta sig, utsatte andra för fara om de inte ansluter sig men vi talar om bättre och billigare alternativ än kommunens, som förstör dricksvatten, pumpar förorenat avloppsvatten många mil till ett s.k. reningsverk som släpper ut  sitt behandlade avloppsvatten och skickar giftigt slam till en fd norrlands-gruva där det förgiftar grundvatten och mark och kostar en för-mögenhet i transporter. Ingen ideallösning precis. Kampanjen mot fastig-hetsägarna leds av kommunstyrelsens ordförande, som är livrädd för ett prejudikat som kunde äventyra Kommunens budget. Det är mer !Nacka Kommun i sam-verkan med Mark- och MiljöDomstolen påstår att alla måste ansluta till Vatten och Avlopp och betala för anslutningen.

Det säger inte lagen alls! Den säger tvärt om, att huvudmannen får inte tvinga boende att ansluta till VA.
Se Juridiken om VA. av Jonas Christensen sid 99.

Nu tänker Tyresö fort-sätta med den bluffen, som ger kommunen pengar  och driver ut boende ur sina hem och ut “på gatan” !  Läs om bostadsbristen i Stock-holm i vår Blogg


BLOGGEN