ALTERNATIV

Det finns alternativ ...


som inte släpper ut någonting !

Kommunen säger att man MÅSTE ansluta för att få bygglov ... det låter som utpressning för det finns sätt att bygga nytt som resulterar i noll-utsläpp utan avlopp och de som inte släpper ut någon förorening (i likhet med avlopps-anslutning) ska i logikens namn få samma bygglov som de som ansluter till systemet. Om Kommunen säger att skyddet av Kalvfjärden är enda skälet till varför de ska tvinga på  de boende avlopp så måste i logikens namn bygglov ges till fastigheter som inte släpper ut  något avloppsvatten !

VARFÖR AVLOPPSMONOPOL ?


Lagen 2006:412 om allmänna vattentjänster är tagen från USA där den skrivits AV avloppsindustrin FÖR avloppsindustrin.  Kan det vara rimligt att de som har toaletter med 0-utsläpp ska tvingas köpa WC skicka avloppsvatten till Henriksdal och betala 750,000 Kr ??? Kommunen motiverar avloppet med att inget då skulle släppas ut, som kan påverka Kalvfjärden och att det är nödvändigt.


Det man inte säger är att avlopp från Stockholms krans-kommuner skulle skickas till Stockholms 2 avloppsverk Henriksdal och Käppala och att det då blir ett punktutsläpp mitt i infarten till Stockholms innerstad. Teknologin med WC och avloppsrening är gammal teknik från förra århundrandet. Den avsåg i huvudsak att  minska syreförbrukningen i avloppsvattnet och klorera som får ytvattnet att se renare ut. Men lite längre ner är sjöbottnarna helt döda från Nacka Strand till utanför Sandhamn.  Där i gyttjan skulle normalt fiskägg utvecklas och fiskyngel återskapa fiskbeståndet ... det händer inte nu och Östersjöns bottenvatten är helt dött pga av avloppsvatten. Inte bara från Stockholm eller ens Sverige ... kanske ännu mer från Ryssland, Polen och Baltiska länder men ändå ... vi bidrar till problemet istället för att erbjuda en lösning på lång sikt


Så vad kunde och borde vi göra istället för avloppstekniken. Regeringen säger att miljövänliga lösningar ska prioriteras vid upp-handlingar. Vi har ett förslag som skulle lösa föroreningsproblemen i glesbygd och vi kallar det för Sluten Långtidskompostering. Den bygger på att isolera och långtidskompostera toalettavfallet som i huvudsak är en stor potentiell växtnäringsresurs (t.ex en fosforkälla), som med rätt behandling blir en utmärkt gödningsprodukt för jordbruket.


Cinderella


Ytterligare exempel på utsläppsfria toaletter är en elektrisk förbränningstoalett, t.ex. den här till höger. Den bränner papper och avföring till en liten askrest som också kan användas som växtnäring på platsen.  Installationen kan ske på golv men en ventilerande skorsten ska också här installeras och gå upp 70cm över taknock.


Inköpspriset är likartat en långtidskomposterande toalett men driftskostnaden kan variera signifikant beroende på användning och elpris.


Bad disk och tvättvatten ska behandlas med markinfiltration för att till största möjliga utsträckning binda fosfor genom jonbytarproces-sen i mark. Slutresultat är bättre än reningsverkens utsläppsvärden    www.greywater.com