DET HELGALNA AVLOPPET

KlokToalett är inte en “reningsanläggning” utan en process som förbereder växtnäring för transport för användning i jordbruket efter många års lagring.  Kommunalt VA (vatten och avlopp) däremot följer i princip samma modell som antikens Rom ... de distribuerar dricksvatten och sedan låter man vattnet bli transport för avfall ... reningsverk avser att behandla avloppsvattnet och sedan släppa ut det "behandlade"  vattnet till haven, vilket enligt Oceana, är skälet till att haven är döende.

Men skillnaden är enorm: Rom fick sitt vatten från smältvatten ifrån Alperna och var redan en avrinning. Kommunala VA-system tar som regel sitt vatten från marken och under torrare perioder leder det globalt till sjunkande grundvatten och katastrofal torka, som globalt medför fler och större storbränder som ger enorma tillskott till CO2 !

När LAV kräver att den enskilda anläggningen ska vara bättre än avloppsrening avses inte system, som arbetar på samma princip som reningsverket utan skapar mindre föroreningar och kan utgöra en bättre ultrastruktur med mindre miljö- och resurspåverkan, kostnad mm. På nästa sida redovisas två systems inverkan på miljö, naturen och dess resurser i stort!

LAV (Lagen i fråga) säger att Kommunen inte kan tvinga en fastighetsägare att ansluta till kommunalt avlopp och att husägaren måste betala avgifter enl. gällande regler om inte  fastighetsägaren har en anläggning som är bättre än kommunens. Det är den meningen som Mark-och MiljöDomstolen har hamnat i blåsväder över...

Kommunpolitiker hävdar att Henriksdals reningsverk, är bättre än någon enskild anläggning pga Henriksdals 24/7/365 ständiga bemanning... www.KlokToalett.se    saknar utsläpp, men istället sätter avfallet i karantän och krymper avfallet och förbereder det för användning i jordbruket.