KORRUPT KOMMUNDOMSTOL

I en ‘domvilla’, DVS en dom utan domskäl från MMD blev Hans Lönn, som har hus på Älgö i Nacka, beordrad att betala kommunen för en VA-anslutning han inte vill ha, inte behöver och inte beställt eftersom han redan har en bättre anläggning. Så tänk efter vad det betyder: kommunen kan alltså leverera något ni inte beställt, inte vill ha och inte behöver och sedan genom domstol tvinga er att betala utan att ge några skäl!

Med en kommun som inte följer lagen och en domstol som inte motiverar sina beslut, kan de tvinga er att göra vad som helst ... och gör det som i fallet Lönn!


Så behöver Mark &.MiljöDomstolen inte hålla sig till Lagen ?  Tydligen inte.  LAV (lagen om vatten-tjänster, som är vad det handlar om), säger klart och tydligt att “Va-huvudmannen (kommunen) kan  inte med stöd av LAV tvinga en fastighetsägare att ansluta sig till en allmän VA-anläggning, inte ens om förbindelsepunkten är upprättad.” sid 99 i Juridiken VA. Samma sida: Lagen säger vidare att “om en fastighet ingår i verksamhetsområdet till vilket ett antal vattentjänster är knutna och huvudmannen har upprättat en förbindelsepunkt som också har blivit förmedlad, är fastighetsägaren skyldig att betala anslutnings-avgifter, och andra avgifter enligt taxan.” Gott och väl men Lagen fortsätter att säga:

“Detta gäller om inte fastighetsägaren kan tillgodose sitt behov bättre genom en egen anläggning.”


Döm själva - Nacka kommun, påstår att det vore bättre om Hans Lönn sätter in en spoltoalett och ansluter sig till ett stort reningsverk, som pumpar avloppsvattnet flera mil till Käppala, och släpper ut en provkarta på allt som någon i samhället vill göra sig av med: växtnäring, skadliga kemikalier [t.ex. onedbrytbara PFOS med en halveringslängd på 25,000 år), tungmetaller, mikroplastpartiklar, hormoner som är verksamma i ppt (parts per trillion), bakterier, virus och parasiter, prioner (om än något mindre än “orenat” avloppsvatten) ... eller håller ni med Hans Lönn, som med en s.k. Klok-Toalett® krymper och långtidsförvarar toalettavfallet.   M.a.o. Hans Lönns anläggning släpper inte ut någonting då det krymps och långtidslagras i upp till 40 år  se  www.kloktoalett.se annat än renat bad, disk och tvättvatten som Hans vid flera tillfällen t.o.m. har druckit, i närvaror av en riksdagsledamot och miljöinspektorer. Havs och VattenMyndigheten är på Lönns sida men Nacka har fått vittring på pengar !


Mark och MiljöDomstolen: Ni anser i ert domslut, att utsläpp av alla föroreningar från Käppala reningsverk till Östersjön är bättre än att inte släppa ut någonting ... hur får ni ihop den ekvationen eller är det en fundamental brist på kompetens som leder er till den häpnadsväckande slutsatsen ?

Också, är det avsiktligt att ni skrotar det som resten av samhället kräver: aktsamhet om naturresurser, hållbarare kretslopp och innovativa lösningar som kan hjälpa miljön ? Eller måste ni hjälpa kommunen?


Undertecknat Carl Lindström,

Tidigare Naturvårdsverket, Forskn. och Miljöattaché, Wash DC

Nästa Sida:    Läs de boendes röster

Då kommunala Mark&MiljöDomstolen dömer för kommunens kryp-hål i lagen, drivs flera hundra i Tyresö bort från sina hem!