FAKTA OM UTSLÄPP

Tyresös förre kommunstyrelses orförande Fredrik Saweståhl sa att det är bättre att släppa ut avlopp genom Henriksdal än att ha enskilda system, [som inte släpper ut någonting eller betydligt mindre] ???. Vi bad om en förklaring men fick ingen.  Vi ställde samma fråga till liberalernas nya stjärnskott och fick svaret att det hade redans beslutats av föregående styrelse beslut ??? Vad är det då för vits med att ha en ny styrelse ?  Hur är det bättre att förorena genom ett kommunalt reningsverk än att samla upp växtnäringen och inte släppa ut några föroreningar alls???


Se 2 min. video om att kommunala avlopp är fel för miljö och hälsa.

https://www.youtube.com/watch?v=JXT9sgMGfAk&feature=youtu.be

Det är genom det häpnadsväckande påståendet att avlopp är bättre än alla andra enskilda anläggningar, som Tyresö kommunstyrelse påstår sig kunna bryta mot lagen (LAV) och bortse från enskilda alternativ, som bevisligen är bättre än kommunens avloppsanslutning. Se officiella data från SNV:


Henriksdal släpper ut till haven:   Se Officiella data frånNaturvårdsverket.

http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Sok/Anlaggningssida/?pid=3490

Arsenik 27 Kg ; Cadmium 1,3 Kg ; Krom 29 Kg ; Koppar 370 Kg ; Kvicksilver 0,7 Kg ; Nickel 550 kg ; Bly 27 kg ; Fosfor 21000 kg ; Zink 3070 Kg

Totalt org. Kol 1,100,000 Kg ; Kväve 870,000 Kg ; Metan 488,000 Kg

Årlig mängd spolvatten för WC , upp till 15,000 kg per person


Hushåll med källseparering av toalettavfall, som går tillbaka till jordbruk och markinfiltration av gråvatten, eller bevattning av växthus !

Toaletten har inget behov av spolning, åtgång 0 - 0,1 lit, utsläpp av patogena organismer = 0, inga utsläpp av Arsenik, Cadmium, Krom, Koppar, Kvicksilver, Nickel, Bly, Fosfor, Zink ... alla är = 0  Vattenåtgång = ca 50 lit/dag... personlig hygien: dusch 10 lit/dag, tvättmaskin 25 lit/dag, diskmaskin 10 liter.

Med egen brunn och omvänd osmos, regnvattenuppsamling, som reserv ... central vattendistribution kan slås ut av väder, terrorister, teknikfel mm.


Sammanfattning: Henriksdal släpper årligen ut gifter och tungmetaller i sitt “renade” vatten, se listan ovan och notera 21 ton Fosfor, 488 ton metangas, 870 ton kväve. Jmf med toalett med 0-utsläpp som återför detta till jordbruk

Henriksdal är odiskutabelt sämre !  


Då efterfrågan på vatten ökar lavinartat, måste dricksvatten tas med i vår jämförelse. WC kräver 15 ton dricksvatten per person per år, “KlokToalett” kräver 0 Kg. När grundvatten är på väg att ta slut är det som att ta vatten ur en strut. Mot slutet går det allt fortare och den sista mängden är ofta otjänlig.

Spoltoaletter är dricksvattenslöseri som drabbar alla.


Henriksdal släpper under ett år ut en mängd olika patogener (bakterier, virus, para-siter). KlokToalett innesluter och avlivar patogener.

Henriksdal är åter klart sämre


Henriksdal producerar grovt förorenat slam ... se nästa sida.

Henriksdal är i särklass mycket  sämre


KlokToalett.se gör källsorterad växtnäring för jordbruk. Henriksdal’s slam är en provkarta på samhällets alla föroreningar, gifter, metaller där vissa är bland de ca 800 giftiga kemikalier som SNV listar varav flera är onedbrytbara och inte mäts i avlopp (PFOS är en impregneringskemikalie som är farlig och har en halverings tid på 25,000 år. Mikroplaster och medicinrester ...

Henriksdal  är definitivt sämre även här.