RIKSDAGENS SVAR

Vårt brev till Sveriges Riksdag ... vi tvingas sälja och har blivit flyktingar i vårt eget land !

Se TV4s Kalla Fakta den 16e Oktober 2017

Här är dokumentet som hela Riksdagen fick


Hej Xxxxx,

Boende i flera svenska kranskommuner behöver akut hjälp med ett stort problem som redan nu har resulterat i flera humanitära katastrofer. Många enskilda familjer i glesbygd drivs från sina hem pga orimliga kostnader som motiveras av kommuners tolkning av Lagen om vattentjänster som allmän utbyggnad av centrala V/A [Vatten och Avlopp]


Jag har arbetat på Naturvårdsverkets Forskning, på 70-talet där mitt specialområde var skydd av grundvatten, vattendrag, sjöar och hav och var senare miljöattaché på Sv. ambassaden i Wash DC. Det som händer nu är en tyst lavin av familjer som tvingas sälja sina hem (som jag sett i mindre skala i USA också). Men de oproportionellt höga belopp som begärs i Sverige (uppåt en miljon Kr ovanpå redan höga skatter och som dessutom ska betalas kontant med skattade medel är i många fall ett rent beslagtagande av privat egendom ! Jag tycker vi ska vara bättre än så i Sverige.


Konventionellt V/A är avsedd för tät, hög stadsbebyggelse där det är kostnadseffektivt.  Men mer och mer har V/A byggts ut i kranskommuner till att omfatta glesbygder där kostnaden snabbt blivit orimligt hög och på flera håll blivit rent absurd, där en stor del av de boende drivs från sina hem … de drabbade är framallt pensionärer, unga och barnfamiljer eller allmänt låg och medelinkomsttagare, som nått sitt lånetak eller av olika skäl inte kan ta/få lån.


Lagen (2006.412) om allmänna vattentjänster används av flera kommuner (t.ex. Tyresö, Nacka, Värmdö, Haninge m.fl.) som skäl att:


     1.tvinga avloppsanslutning på husägare till kostnader som nu närmar sig sig en miljon Kr med väg, vattenkostnad och kostnad för att anpassa hus och tomt till VA-installatione,  trots att bättre individuella alternativ finns tillgängligt. Tyresö kommun säger t.ex. dels att de är förhindrade av lag att använda skattepengar i sin finansiering av infrastrukturella V/A-projekt men på andra ställen säger kommuner att "man har VALT att låta individuella fastighetsägare betala för V/A". Därefter kräver de att varje familj ska betala kontant f.n. ca 750,000:- med redan skattade pengar och om de boende inte kan betala beordras de att sälja eller blir via kronofogden av med sina hem genom exekutiv auktion !      2.neka fastighetsägare bygglov, som “utpressning" för att kunna direkt-finansiera de orimligt höga kostnaderna för V/A utbyggnad — inte orimligt höga jämfört med den tekniska byggkostnaden men definitivt i förhållande till vad medelinkomsten orkar med att betala i ett vanligt svenskt glesbygdssamhälle..   Oberoende av motiv ska väl ingen tvingas att ge upp sitt hem för ett avloppssystem som inte ens är bästa tillgängliga lösning ur miljösynpunkt … det finns system som inte släpper ut förorening och löser problemet på platsen [utan att transportera bort “avfallet”] och utan att plussa växtnäring till den redan övergödda Östersjön. Notera att sjöbottnarna i infarten till Stockholm redan är helt döda, från Nacka Strand till Waxholm och Sandhamn (enligt både professionella och amatördykare vi har talat med). Sådana system passar inte alla fastigheter men de ska ju finnas med i bilden även om det skapar problem för kommunens finansiering. I Tyresö finns det åtskilliga fastigheter, som har bättre individuella reningssystem för sina avlopp men trots det tvingas betala för ett miljömässigt sämre avlopp — det är inte rätt !     3.De extremt höga kostnaderna för avloppen kopplas ofta till vatten- och vägkostnader för att det inte ska se så helt obalanserat höga ut men vägkostnaden är ju oftast helt direkt kopplade till avloppsrördragningen i väg.Ingen i Sverige ska väl tvingas sälja sitt hem för att man inte kan klara anslutningskostnader som nu anges till mellan 500,000 och 1 miljon Kr vid tidpunkten för färdigställande (ca 2-5 år framåt i  tiden).  Skälet till fördyring från angiven summa är att fastighetsägare ska själva betala för kostnaden från hus till anslutningen, vilket kan bli flera hundra tusen i den bergiga kuperade terrängen i Stockholms skärgård, och “allmän fördyring av bygget", som de boende inte har någon insyn i eller kontroll över [kan t.ex. vara kommunens ränteskulder för tidigare projekt]. Eftersom det finns individuella alternativ som inte släpper ut förorenat vatten från toaletter och i övrigt är helt ekvivalenta med avloppsanslutning [enligt Havsmyndigheten], bör i logikens namn dessa fastigheter ges dispens och bygglov utan krav på anslutning till kommunalt avlopp. 


Men för att inte skapa en omedelbar humanitär katastrof, kan Riksdagen som en nödåtgärd revidera finansieringssättet av kommunala V/A projekt ?  Det måste i så fall inkludera de som redan är planerade och långtidsfinansiera dessa [med lång återbetalningsperiod] … istället för att tvinga individer att betala kommunen och avhysa boende från sina hem om de inte kan betala. !!!


Kan det ges utrymme inom den nu gällande lagen 2006:412  t.ex i paragraf 9, att alternativ som klarar eller överskrider reningsgraden från kommunala verk (typ Henriksdal och Käppala eller Gryaverket i Göteborg) ges dispens från avloppsplanerna ?


Ändringar i lagen som kan behövas i dessa övergångsområden mellan tät och gles bebyggelse:


     • att ge dispens till de lösningar som uppfyller miljökravet … dvs inte förorenar mark och vatten eller skapar fara för lokala hälsa och miljöskador?  EU direktivet säger inte "central avloppsrening" utan “BEST PRACTICE” där t.ex. sluten långtidskompostering är både bättre för miljö, hälsa och betydligt mer kostnadseffektivt än stadsteknologin centralt V/A     • bevilja samma bygglov till de som vill bygga med "noll-utsläpp” som beviljas V/A anslutning. Detta är speciellt betydelsefullt för att kunna lindra den stora bostadsbristen i storstadsregioner. Riksdagen har redan beslutat att man ska hjälpa upp den situationen med s.k. Attefallshuslagen där man bygga små beboeliga enheter om man har en fastighet på egendomen. Det finns många tomtägare som sökt bygglov i decennier! och där kommuner nekar dessa pga V/A trots att man kan lösa sanitetsdelen på ett bättre sätt än det resurskrävande och enormt dyra anslutningen till centrala avloppsreningsverk.  Riksdagen bör också se till att kommuner inte avsiktligt saboterar det stora potentiella bostadstillskottet, som Attefall och tomter, som mycket väl kan bebyggas med ny teknologi     • begära  att kommunens finansiering av VA projekt i glesbygd utöver en skälig baskostnad sker via skatter eller staligt subventionerade lån eftersom V/A krävs i lagen.  Det finns ett lagrum som säger att ingen ska få sin rätt att bo i sin fastighet, indragen genom retroaktivt påtvingade bestämmelser eller lagar, som uppenbarligen kolliderar med Lagen 2006:412  Skälig baskostnad grundas då på vad andra mer lyckligt lottade familjer betalat för samma tjänst i det omedelbara grannskapet.     • Genom  att man delar upp avloppsprojekten i små etapper, skapas det aldrig tillräckligt antal protesterande och därmed ekonomiskt underlag för att få behövlig juridisk expertis att granska och kunna utkräva rättvisa … därav den tysta katastrofen, som kan ta formen av EKONOMISK UTRENSNING av mindre besuttna.Så, finansieringen av V/A i Östra Tyresö måste ändras … det är helt enkelt ORIMLIGT DYRT MED 750,000:- för VA och vägavgift och egen pumpanlutning jämfört med vad andra boende inom området har betalat och jämfört med miljömässigt likvärdiga eller bättre alternativ ! 


Andra i Tyresö har historiskt betalat detta via skatten ... vi i Östra Tyresö har under lång tid via skatter betalat, t.ex. för de boende i Trollbäcken och Bollmora [där de flesta politikerna bor]. Val av finansiering finnas ju eftersom föredragande vid samlingsmötet den 27 jan. sade att "kommunen har VALT” att debitera fastighetsägarna med kontant betalning "eller så kan ni flytta" !  Endast 31 av totalt 290 kommuner av Sveriges kommuner har valt att kräva individer på kommunens kostnader för infrastruktur


Vi är pensionärer, belånade barnfamiljer och ensamstående, som BARA VILL BO KVAR I VÅRA HEM ! Vi vill inte drivas ut av Kommunens “framstegsiver” ... flera politiker har sagt att husägarna i Östra Tyresö är miljonärer baserat på husens taxeringsvärden, men vi är INTE i fastighets-branschen! Vi kan inte äta ett articifiellt uppskruvat marknadsvärde, som kan bli “NOLL” när hus-bubblan spricker och lån kallas in. Se DN artikel den 18 Apr http://www.dn.se/ekonomi/imf-varnar-for-svensk-bostadsbubbla/


Kommunens sätt att finansiera avlopps-bygget UTAN VALMÖJLIGHET för husägare kommer alltså att bädda för en humanitär katastrof i tysthet där alltför många familjer tvingas lämna sina hem för att kommunen har VALT att låta husägarna betala den här fantasisumman kontant -- få kommer att klara ett sådant krav !


Vore tacksam för ett svar snarast — det kan ju bli nödvändigt med en snabb lagändring eller modifiering för att inte tvinga ett stort antal familjer från sina hem. 


För ytterliga uppgifter, se sidan www.kalvfjardensvanner.se


Hälsningar 


Carl Lindstrom för Kalvfjärdens Vänner


Tidigare Byrådir. Naturvårdsverket, Forskn.


och Miljöattaché, Svenska Ambassaden WASH DC=========================================================


HÄR ÄR NÅGRA AV SVAREN:


Schulte, Fredrik (M)


Moderaterna


Stockholms län, plats 54


Telefon: 08-7864671


E-post: fredrik.schulte@riksdagen.se

Hej Carl!

 

Jag kan inte annat än att hålla med dig. Att tvinga fram anslutning till det kommunala V/A systemet är en inskränkning av äganderätten. Jag beklagar verkligen att detta sker och att mitt eget parti i vissa kommuner ägnar sig åt detta i strid med partiets grundläggande värderingar. Jag lovar att göra vad jag kan för att åstadkomma en ändring.

Mvh

Fredrik


Tack Fredrik,


Vi håller med dig.


Carl


, Ewa (M)


Moderaterna


Skåne läns södra, plats 125


Telefon: 08-7864556


E-post: ewa.thalen.finne@riksdagen.se

Eva Thalén Finné, moderat kommittéordförande i Civilutskottet och ansvarig för bostadsfrågor inom moderaterna i riksdagsgruppen:

=========================================


Hej Carl!


Tack för ditt mail. Det låter i mina öron som en helt orimlig hantering, ska titta närmre på detta och återkommar eventuellt om jag behöver ytterligare information.


Med vänlig hälsning, 


Ewa Thalén Finné


Skickat från min iPad


===========================================================


Richtoff, Roger (SD)


Sverigedemokraterna


Skåne läns västra, plats 257


Telefon: 08-7865139


E-post: roger.richtoff@riksdagen.se

Hej, Du har helt rätt. Återigen fattar de styrande beslut utan någon som helst konsekvensanalys.


Jag kommer att kontakta de inom mitt parti som hanterar den problembeskrivning Du beskriver inom sitt utskott.


Hälsar Roger. 


Skickat från min iPad

===========================================================


berg, Boriana (M)


Moderaterna


Skåne läns södra, plats 155


Telefon: 08-7865944


E-post: boriana.aberg@riksdagen.se

Hej Carl,

 

Det är Civilutskottet som hanterar frågorna om VA så jag vidarebefordrar ditt brev till vårt första namn i utskottet.

 

Vänliga hälsningar

Boriana Åberg


===========================================================


Cederfelt, Margareta (M)


Moderaterna


Stockholms kommun, plats 110


Telefon: 08-7864282


E-post: margareta.cederfelt@riksdagen.se

Hej Carl,

 

Tack för ditt mail. Jag har största förståelse för att situationen är bekymmersam för dig och övriga boende i Kalvfjärden. I det fall du inte redan har varit kontakt med Eva Thalén Finné, moderat kommittéordförande i Civilutskottet och ansvarig för bostadsfrågor inom moderaterna i riksdagsgruppen rekommenderar jag dig att kontakta henne. Detta eftersom du då kommer till den personer som arbetar direkt med dessa frågor. Får du inget svar vänligen återkom till mig.

 

Med vänliga hälsningar

Margareta Cederfelt

Riksdagsledamot (M) / Member of Parliament

Stockholms stad / City of Stockholm

 

Ledamot Utrikesutskottet / Member of Committee on Foreign Affairs

Vice ordförande OSSE delegationen / Deputy Chair OSCE Delegation

Ersättare EU-nämnden / Alternate Member of Committee on European Affairs

 

Sveriges Riksdag


100 12 Stockholm


Sweden


Mobil +46 70 354 41 08


E-mail: margareta.cederfelt@riksdagen.se

Facebook: https://www.facebook.com/margareta.cederfelt

Twitter: https://twitter.com/MCederfelt

Blogg: http://margaretacederfelt.blogspot.se


============================================================================


Lindholm, Jan (MP)


Miljöpartiet


Dalarnas län, plats 21


Telefon: 08-7864443


E-post: jan.lindholm@riksdagen.se

Hej Carl, eftersom jag slutat i civilutskottet så sänder jag ditt ärende vidare till vår nya ledamot i CU, Emma Hult. Det är bättre att hon ger dig kommentarer. Bostadsminister Mehmet Kaplan, miljöpartist och boende i Stockholm kanske känner till de exempel du nämner från stockholmsförorter. Jag vågar inte lova något men chanserna för ett genomarbetat svar på dina påpekanden torde vara ganska goda, tycker jag.

 

Mvh/

 

Jan Lindholm

Riksdagledamot för Miljöpartiet de gröna


Ledamot i Nordiska Rådet


Ledamot i riksdagens Socialutskott


Telefon: +46 87 86 44 43


Mobil: + 46 70 319 74 86


===========================================================================


rjesson, Agneta (MP)


Miljöpartiet


Hallands län, plats 224


Telefon: 08-7864262


E-post: agneta.borjesson@riksdagen.se

Tack för ditt mail. Jag håller med om att det är fel att man skall betala dessa kostnader i form av avgifter. Jag drabbades själv i kanske det sämsta tänkbara läget då mina föräldrar dog när jag var ca 20 år och fortfarande läste på högskola. Jag ärvde då ett hus men inga pengar och efter något år kom krav på att jag skulle betala för en va-anslutning. Det  löste sig långt om länge för mig men det var inte självklart att jag skulle klara det.


Detta är dock i högsta grad en politisk fråga där partier mer åt höger anser att avgiftsfinansiering är en bra model för att hålla skatterna på en lägre nivå. Och ofta röstar ju en majoritet i de kommuner du nämner på sådana partier. 


Med vänlig hälsning,


Agneta Börjesson


Skickat från min iPhone


Dessvärre inga andra krav än att rösta fram politiker som bryr sig om de som bor i kommunen och läsa på. Mer hårda konstateranden än vettiga råd mao.


Jag tycker också att det är jättebra att du mailar oss- detta är något fler behöver förstå.


Med vänlig hälsning och trots allt lycka till jag hoppas att du klarar ut det


Agneta Börjesson 


Skickat från min iPad

=====================================================================Eskilandersson, Mikael (SD)


Sverigedemokraterna


Gävleborgs län, plats 107


Telefon:

E-post: mikael.eskilandersson@riksdagen.se

Hej!


Tack för ditt mail. 


Vi har uppmärksammat problemet sedan tidigare och diskuterar åtgärder och ställningstagande inom partiet. Dock är det alltid känsligt när det gäller kommuners självbestämmande och inget går snabbt i riksdagen tyvärr.


Mvh Mikael Eskilandersson


Skickat från min iPhone


=====================================================================


Henriksson, Emma (KD)


Kristdemokraterna


Stockholms län, plats 144


Telefon: 08-7866334


E-post: emma.henriksson@riksdagen.se

Hej!


Tack för ditt brev. Jag vidarebefordrar det till Caroline Szyber, vår representant i civilutskottet. 


Mvh Emma Henriksson 


Skickat från min iPhone


Szyber, Caroline (KD)


Kristdemokraterna


Stockholms kommun, plats 208


Telefon: 08-7866631


E-post: caroline.szyber@riksdagen.se


Carolyn Szyber skrev en brilliant artikel i Göteborgsposten och det är så glädjande när man ibland får den oväntade anledningen att känna tacksamhet att någon tar sig an frågor som drabbar boende på ett hårt och kallt sätt. Carolyn har visat både förståelse och mod när hon beskriver situationen ... tack

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2759403-andra-lav-trygga-vara-hem


==========================================================================


Lundqvist, Patrik (S)


Socialdemokraterna


Gävleborgs län, plats 136


Telefon:

E-post: patrik.lundqvist@riksdagen.se

Hejsan.


Tack för ditt mail, jag har tyvärr inte de kunskaper som krävs för att ge dig ett fullgott svar så jag får hänvisa dig till ledamöterna i miljö och jordbruksutskottet, som du kan hitta kontaktuppgifter till på hemsidan.


Mvh


Patrik Lundqvist


Skickat från min iPad


===================================================================================


Berg, Ulf (M)


Moderaterna


Dalarnas län, plats 45


Telefon: 08-7865485


E-post: ulf.berg@riksdagen.se

Carl,


Tack för mailet och det är onekligen olyckligt när någon tvingas in i det kommunala VA systemet till det pris
som nämns. En enskild godkänd anläggning kostar kanske bara 1/10. Tar med mig synpunkterna i det fortsatta arbetet. 


Skickat från min iPad


==================================================================================


Hej, detta är ett autosvar från Kalla fakta-redaktionen. Vi läser alla inkomna mejl, men har tyvärr inte möjlighet att besvara alla. Vi hör av oss om vi bedömer ditt tips/mejl som extra intressant. Annars vill vi ändå tacka dig för att du hörde av dig till oss!


==================================================================================


Riedl, Edward (M)


Moderaterna


Västerbottens län, plats 168


Telefon: 08-7865708


E-post: edward.riedl@riksdagen.se

Hej!


Jag jobbar inte primärt med dessa frågor utan måste tyvärr hänvisa dig vidare till någon som bättre kan svara på dina synpunkter. Ring moderaternas riksdagskansli så kan de hänvisa dig vidare.


Med vänlig hälsning, Edward Riedl


Skickat från min iPhone


==================================================================================


Åkesson, Jimmie (SD)


Sverigedemokraterna


Jönköpings län, plats 290


Telefon:

E-post: jimmie.akesson@riksdagen.se

God morgon Carl,

 

Tack för att du kontaktar oss med dina sunda åsikter och observationer.

Ditt mejl vidarebefordrar jag till våra områdesansvariga för granskning och bearbetning.

 

Mvh

Lars Andersson

Partiledarassistent

Sverigedemokraterna

==================================================================================


Eberstein, Susanne (S)


Socialdemokraterna


Västernorrlands län, plats 166


Telefon: 08-7864303


E-post: susanne.eberstein@riksdagen.se

Hej Carl

Jag vidarebefordrar ditt mail till den utskottsgrupp som handlägger VA-frågor

Med vänlig hälsning

Susanne eberstein


Svar: 


Hej och Tack Susanne,


Det här inte bara en VA fråga i sig utan ett påtvingat beslagtagande av våra hem ! Det är en privatisering där kommunen säljer infrastruktur som ska vara på plats under lång tid, och finansieras som en allmän kommunal tjänst. Istället kallar den M-ledda kommunstyrelsen hela byggkostnaden en avgift och lägger den påtvingade kontanta kostnaden så orimligt hög (uppåt en miljon Kr) att de boende tvingas sälja sina hem !  Det kan inte karaktäriseras som annat än stöld eller rent legaliserat, beslagtagande. Speciellt då tjänsten inte är allmänt efterfrågad eller ens BEST PRACTICE enligt EU-direktivet.


Hjärtliga Hälsningar,


Carl Lindstrom


======================================================